XM Logo

Đăng nhập

Chưa có tài khoản XM? Mở tài khoản

Cảnh báo rủi ro: Có rủi ro cho vốn của bạn. Các sản phẩm có đòn bảy có thể không phù hợp với bạn. Hãy cân nhắc Thông báo Rủi ro của chúng tôi.

XM không hướng trang web và dịch vụ của mình đến bất kỳ cá nhân nào ở bất kỳ quốc gia nào mà việc sử dụng trang web và dịch vụ của XM bị cấm theo luật hoặc quy định của địa phương. Khi truy cập trang web này từ một quốc gia mà việc sử dụng trang web có thể bị cấm hoặc không bị cấm, người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ nào đều tuân thủ luật hoặc quy định của địa phương. XM không khẳng định rằng thông tin trên trang web của mình là phù hợp với tất cả các khu vực pháp lý.